Vi bruker informasjonskaplser for å personliggjøre innhold og analysere trafikk på vår nettside. Velg om du ønsker informasjonskapsler i bruk på vår nettside.

Rehabilitering

Bli henvist til oss

For å komme til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten må du ha henvisning. Henvisningen kan sendes elektronisk eller i papir til oss.

Henvisning til brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelettet og til hjertesykdommer:

1. Henvisning fra sykehus/lege i spesialisthelsetjenesten

Lege i spesialisthelsetjenesten kan sende søknad direkte til Viker Helse elektronisk eller via post. Ved behov for rehabilitering på ortopedi etter sykehusopphold kan sykehuset kontakte oss direkte på telefon 23 26 53 20. 

2. Henvisning fra fastlege/RKE

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv "RKE". Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i "Sjekkliste for henvisning" under.
Til adresseregisteret (bare tilgjengelig via Norsk Helsenett)

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  - Hvilken effekt hadde tiltakene?
  - Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.

Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten - YouTube

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst - YouTube

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsiden til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF.


Henvisning til sykelig overvekt: 

Fastleger, avtalespesialister og andre med henvisningsrett skal henvise pasienter til tverrfaglig overvektspoliklinikk ved lokalt helseforetak (sykehus).